Læringsmålene for kapittel 1

 

Kapittel 1 sikter mot å gi følgende læringsutbytte:

  1. Gjenkjenne symptomer på dårlig kontra god eierstyring
  2. Forklare hvorfor gode eiere gjør mer for selskapet enn bare å finansiere, dvs. kun skaffe ny egenkapital
  3. Vite at eierstyring kan utøves gjennom sju eiermekanismer
  4. Kjenne de ti komponentene i eierstyringsmodellen
  5. Gjengi en smal og en bred definisjon av eierstyring
  6. Forklare begrepene agent, prinsipal, agentkostnad og interessekonflikt
  7. Kjenne omtrentlig antall børsnoterte og unoterte selskaper med begrenset ansvar i Norge, noterte og unotertes andel av norsk økonomi, samt typisk antall store og små selskaper.

 


 

DOCUMENTInternasjonale organisasjoner i eierstyring

DOCUMENTSelskapers policy for eierstyring

DOCUMENTDatakilder for eierstyring og bedriftsøkonomi i Norge

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern