Agent

Person som utfører arbeid og tar beslutninger på prinsipalens vegne

Agentkostnad

Verditap som skyldes at agenten har bedre informasjon og andre
preferanser enn prinsipalen

Agentproblemet
   det første (A1)

Interessekonflikten mellom eierne og ledelsen

   det andre (A2)

Interessekonflikten mellom store eiere og små eiere

   det tredje (A3)

Interessekonflikten mellom eierne og kreditorene

   det fjerde (A4)

Interessekonflikten mellom eierne og interessentene

Aksje

Eierandel i et AS eller ASA

   A

Aksje med full stemmerett

   B

Aksje med begrenset eller ingen stemmerett

   -klasser

Alle aksjene i selskapet har ikke samme stemmerett

Aksjonær

Innehaver av minst én aksje

Aksjonæravtale

Kontrakt mellom to eller flere av selskapets eiere

Ansvar
   begrenset

Eierne plikter ikke å betale inn mer egenkapital til selskapet for å
betjene gjelden

   ubegrenset

Eierne plikter å betale inn mer egenkapital til selskapet for å betjene gjelden

AS

Aksjeselskap

ASA

Allmennaksjeselskap. Alle børsnoterte selskaper må være ASA, men et ASA må ikke være børsnoterte

Avkastning
   mer-

Se Avkastning, unormal

   normal

Avkastning i tråd med eiendelens risiko og eventuelt andre egenskaper, som størrelse og vekst. Tilsvarer kapitalkostnaden

   unormal

Avkastning utover kapitalkostnad

Bedriftsforsamling

Lovpålagt organ i selskaper med over 200 ansatte, bortsett fra i visse næringer. Velges av de ansatte og eierne. Bedriftsforsamlingen velger styret

Corporate governance

Se Eierstyring

Corporate social responsibility

Se Selskapets samfunnsansvar

Debitor

Låntaker

Diversifisere

Spre investeringen på flere prosjekter med kontantstrømmer som ikke er perfekt korrelert

Diversifiseringstap

Risiko som investor ikke får betalt for å bære fordi porteføljen er konsentrert om noen få selskaper

Effisient

Prisen (kursen) reflekterer tilgjengelig informasjon. Kalles også informasjonseffisiens for å skille begrepet fra produksjonseffisiens

Egenkapitalbevis

Aksje utstedt av grunnfondsbank

Egenkapitalstrøm

Se Kontantstrøm, til eierne

Eier

Aksjonær med kontantstrømsrett, stemmerett eller begge deler

   altruistisk

Eiernes midler brukes på prosjekter som gagner andre, men reduserer selskapets lønnsomhet

   direkte

Aksjonæren utøver eierskapet selv, det vil si personlig bruk av egne eierrettigheter

   finansiell

Aksjonæren utøver eierskapet uten å delta aktivt i styre og ledelse. Synonym for institusjonell eier og ikke-strategisk eier

   indirekte

Aksjonæren utøver eierskapet gjennom andre, eksempelvis et
aksjefond, pensjonsfond eller staten

   industriell

Aksjonær som ikke er institusjonell

   inkompetent

Aksjonær som ikke vet sitt eget beste

   innside-

Aksjonær som deltar i styret, ledelsen eller begge

   institusjonell

Aksjonær som har investert på vegne av mange andre. Eksempler er banker, forsikringsselskaper, aksjefond og pensjonsfond

   kompetanse-

Aksjonær som kjenner selskapets særpreg og utfordringer

   kvartals-

Aksjonær som selger seg raskt ut hvis ikke regnskapstallene er gode hvert eneste kvartal

   nasjonal

Aksjonær med bostedsadresse i Norge

   privat

Aksjonær som ikke er statlig

   skreddersøm-

Varigheten på eierskapet samsvarer med varigheten på selskapets prosjekter

   sove-

Aksjonær som er uoppmerksom og ettergivende overfor ledelsen

   statlig

Aksjonær som er statlig, fylkeskommunal eller kommunal. Begrepet offentlig eier kunne også vært brukt

   utenlandsk

Aksjonær med bostedsadresse utenfor Norge

   utside-

Aksjonær som ikke deltar i styret eller ledelsen

Eierfunksjoner

De rollene en eier kan ha i forhold til selskapet

Eierkonsentrasjon

Mål på i hvilken grad eierskapet er samlet på få hender

Eiermekanisme

Verktøy eierne kan bruke til å påvirke selskapets atferd og lønnsomhet. Et tyngre begrep er eierstyringsmekanisme

Eierrang

Eierens plassering på en liste der den største eieren har rang 1, den nest største har rang 2, osv.

Eierstruktur

Sammensetningen av eierskapet

Eierstrøm

Se Kontantstrøm, finansiell til eierne

Eierstyring

Generelt: Forholdet mellom eierne, styret og ledelsen. Smal definisjon: Det selskapets eiere gjør for å sikre seg avkastning på investerte penger. Bred definisjon: Det selskapets eiere gjør for at ledelsen tar hensyn til effekten av selskapets handlinger på eiernes, kreditorenes og interessentenes velferd

Eierstyring og selskapsledelse

Oversettelse av begrepet corporate governance, brukt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Eierstyringskodeks

Anbefaling om eierstyringspraksis fra private organisasjoner, slik som Oslo Børs og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Eierstyringsmodellen

Modell om forholdet mellom selskapets eiermekanismer, atferd og lønnsomhet

Eiertransaksjon

Når egenkapitalinnskudd blir levert i bytte mot kontantstrømsrett, stemmerett eller begge deler

Eiertype

Eierens identitet klassifisert i grupper, slik som statlig kontra privat, nasjonal kontra internasjonal, direkte kontra indirekte og institusjonell kontra industriell

Eierutøvelse

Å ta i bruk rettigheter som eierskap gir, slik som å møte på generalforsamling, foreslå saker på dagsorden, stemme, protestere mot ledelsen og foreslå styrekandidater

Eksternalitet
   negativ

Negativ effekt på andre belastes ikke den som skaper effekten

    positiv

Positiv effekt på andre tilfaller ikke den som skaper effekten

Emisjon

Salg av nye verdipapirer

«Én aksje – én stemme»

Alle aksjer har stemmerett og lik stemmerett

Fallskjerm

Betaling for tvungen avgang

Familie

Personer som er i slekt, gift eller i svigerforhold med hverandre

Flagging

Melding til børsen når eierandelen passerer visse grenser

Flertall
   kvalifisert

Over to tredeler av stemmene

    negativt

Minst en tredel av stemmene

   simpelt

Over halvparten av stemmene

Fond

   aksje-

Institusjonell investor som plasserer i aksjer

   etisk

Institusjonell investor medm mål om å utvise samfunnsansvar i sine investeringer

   oppkjøps-

Se Private equity fund

   pensjons-

Institusjonell investor som forvalter pensjonsmidler

   spesial-

Offisiell betegnelse på hedgefond

Fond-i-fond

Fond som investerer i andre fond

Fordel
  felles

Verdiskaping i selskapet som tilfaller eierne proporsjonalt etter eierandel (eng.: security benefits)

   sær-

Verdiskaping som kun tilfaller noen eiere, normalt majoritetseierne. (eng.: private benefits)

Foretaksstyring

Oversettelse av corporate governance, brukt av regjeringen

Forvalter

Den som investerer og følger opp investeringen på vegne av
innskyterne i et fond

Følg-eller-forklar

Selskapet trenger ikke etterkomme kodeksens anbefaling, men må i så fall redegjøre for hvorfor den ikke er fulgt (eng.: comply-or-explain)

Generalforsamling

Øverste beslutningsorgan i AS og ASA. Bare aksjonærer eller deres representanter med fullmakt kan stemme

Gjeld, konvertibel

Lån som kreditor kan omgjøre til aksjer på forhåndsavtalte
betingelser

Gjeldsandel

Gjeld dividert med totalkapital

Gjeldsgrad

Gjeld dividert med egenkapital

Gratispassasjer

En som nyter godt av andres innsats uten å betale for det

Grunnfondsbank

Bank som har utstedt egenkapitalbevis

Harmonimodell

Modell av et selskap uten potensielle interessekonflikter

Hedgefond

Institusjonell investor med forholdsvis lave eierandeler og
investeringshorisont på ca. ett år. Se Spesialfond

Herfindahl-indeks

Eierkonsentrasjon målt som summen av alle kvadrerte eierandeler i selskapet. Maksimum er 1 (eneeier), og asymptotisk minimum er 0 (ekstremt spredt eierskap)

Informasjon
   asymmetrisk

Partene har ikke samme tilgang til informasjon

   symmetrisk

Partene har samme tilgang til informasjon

Insentivsone

Lønnen varierer med lønnsgrunnlaget

Innsentivfri sone

Lønnen varierer ikke med lønnsgrunnlaget

Innsidehandel

Ledelsens og styremedlemmers kjøp og salg av selskapets aksjer.
I finans brukes ordet oftest om ulovlig aksjehandel basert på privat informasjon som er kursrelevant

Integritetsmodell

Oppskrift for samhandling, basert på verdien av å stå for sitt ord

Interessekonflikt

To parter som ikke har samme mål

Interessenteierskap

Selskapet eies helt eller delvis av interessenter

Interessenter

Grupper som ikke bidrar med kapital eller toppledelse, men som
påvirkes av eiernes valg

Interessenthensyn

Eiernes avveining mellom egnes og interessentenes preferanser

Internalisere

Bære kostnader ved egne beslutninger som ellers ville blitt påført andre (eksternalisert)

Investor

Aksjonær eller kreditor

Kapital
   egen-

Totalkapital minus gjeld. Regnskapsmessig tilsvarer begrepet innbetalt egenkapital pluss opptjent egenkapital. Markedsmessig tilsvarer begrepet markedsverdien av selskapets aksjer

    finans-

Egenkapital og gjeld. Står på høyre side i balansen

    real-

Eiendeler brukt til produksjon. Står på venstre side i balansen

    -struktur

Se Gjeldsgrad

Kapital, total

Egenkapital pluss gjeld

Kapitalkostnad

Se Avkastning, normal

Kapitalrasjonering

Beløpsbegrensning på tilgjengelig finansering som gjør at uten
beløpsgrense ville flere prosjekter blitt akseptert

Kausalitet

Forholdet mellom årsak og virkning

Konglomerat

Selskap som er involvert i flere verdikjeder uten vesentlig overlapp

Konglomeratrabatt

Tapt verdiskaping ved manglende spesialisering

Konkurs

Selskapet er ikke i stand til å betale kreditorene sine. Oppstår når selskapets eiendeler er mindre verd enn gjelden

Konkurskostnad
   direkte

Kostnad som oppstår når selskapet er gått konkurs

    indirekte

Kostnad som skyldes at selskapet kan komme til å gå konkurs

Konkursrisiko

Sannsynlighet for konkurs

Kontantstrøm
    finansiell

Eierstrøm pluss kreditorstrøm

    finansiell til eierne

Ubytte pluss tilbakekjøp av aksjer minus netto emisjonsbeløp for nye aksjer

    fri

Tilgjengelig likviditet som potensielt kan brukes til å skape agentkostnader

    til eierne

Kontantstrøm fra driften minus kontantstrøm til kreditorene

    til kreditorene

Renter pluss avdrag pluss nye gjeldsopptak

    total

Kontantstrøm fra driften minus investeringer

Kontantstrømsrett

Eiendomsrett til selskapets resultat og egenkapital

Kontrakt
   eksplisitt

Avtale som forplikter partene gjennom det som direkte er omtalt i avtalen

   fullstendig

Avtale som spesifiserer hva partene skal gjøre i alle mulige fremtidige situasjoner

   implisitt

Avtale som forplikter partene selv om avtalen ikke er nedfelt i en
eksplisitt kontrakt

   privat

Frivillig avtale

   ufullstendig

Avtale som overlater deler av kontraktsoppfyllelsen til partenes skjønn

   delegert

Kontroll gjennom indirekte eierskap, det vil si med minst to agentledd

   direkte

Kontroll gjennom direkte eierskap

Kontrollpremie

Pris per aksje for å kjøpe kontrollposisjon minus aksjekursen på tilbudstidspunktet

Kooperativ

Se Samvirke

Korrelasjon

Tendens til at to variable beveger seg i samme eller i motsatt retning

Kreditor

Investor i selskapet som har rettsbeskyttet krav på rente og avdrag på avtalte tidspunkter

Kreditorstrøm

Se Kontantstrøm til kreditorene

Kvotering
   ansatte

Lovpålagt krav om ansattevalgte medlemmer i bedriftsforsamling og styre

    kjønn

Lovpålagt krav om kjønnsbalanse blant styremedlemmene

Law
   civil

Fransk-tysk rettstradisjon

    common

Anglosaksisk rettstradisjon

Ledelsen

Selskapets daglige leder (toppleder) eller ledergruppe

Likevektsløsning

Alle selskaper har etablert optimale eiermekanismer. Ikke mulig å øke verdien av et selskap ved å endre eiermekanismene

Likviditetstap

Redusert avkastning grunnet liten omsetning i aksjene

LLSV-indeks

Mål på grad av eierbeskyttelse i loven

Lønn
   etter-

Ekstralønn for frivillig avgang

   fast

Lønn som ikke varierer med prestasjon

   insentiv-

Lønn som skal spore til prestasjon i en bestemt retning. Synonym for prestasjonslønn

   prestasjons-

Lønn som avhenger av måloppnåelse

   variabel

Fellsbetegnelse for andre lønnskomponenter enn fastlønn. Består av bonus, aksjer og opsjoner

Lønnselastisitet

Prosentvis endring i lederlønn per prosent endring i eierformue

Lønnskontrakt
   gulv i

Minimumslønn

   harmoni i

Tydelig sammenheng mellom lønnsgrunnlag og verdiskaping for eierne

   insentivfri sone

Endring i lønnsgrunnlaget endrer ikke lønnen

   insentivsone

Endring i lønnsgrunnlaget endrer lønnen

   kontrollerbarhet i

Tydelig sammenheng mellom innsats og lønnsgrunnlag

   tak i

Maksimallønn

   uavhengighet i

Effekten av egen innsats på lønnsgrunnlaget kan isoleres fra andres innsats

Låneavtale

Kontrakt mellom selskapet og kreditor som begrenser eiernes mulighet til å skade kreditorene

Majoritetsvern

Beskyttelse av store eieres rettigheter overfor små eiere

Marked
   finans-

Se Marked, kapital-

    kapital-

Markedet for egenkapital og gjeld

    produkt-

Markedet for varer og tjenester

Markedssvikt

Oppstår når markedet gir ineffektiv ressursutnyttelse. Skyldes eksempelvis monopolmakt eller asymmetrisk informasjon

Mikroøkonomisk modell, klassisk

Et selskap med innsatsfaktorene arbeidskraft og realkapital. Eiernes rolle er kun å finansiere, og det er ingen interessekonflikter

Minoritetstap

Redusert aksjeverdi som skyldes at majoriteten kan ta valg som skader minoriteten

Minoritetsvern

Beskyttelse av små eieres rettigheter overfor store

Myndighetsmisbruk

Eieren bruker sin makt til å skaffe seg urimelig fordel på andres
bekostning

Målfunksjon
   endimensjonal

Selskapet har kun ett formål

    flerdimensjonal

Selskapet har minst to formål

Noteringsstatus

Børsnotert eller unotert

NUES

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Oppkjøp
   uvennlig

Oppkjøpstilbud som ikke anbefales av potensiell selgers styre

    vennlig

Oppkjøpstilbud som anbefales av potensiell selgers styre

Oppkjøpspremie

Differansen mellom kurs tilbudt av oppkjøperen og aksjekursen rett før tilbudet ble kjent

Out-of-the-money opsjon

Opsjon hvor innløsningskursen ligger over aksjekursen

Prinsipal

Person som har delegert beslutningsmyndighet til en agent

Prinsipal–agent-modell

Modell hvor prinsipalen og agenten har ulike preferanser, og hvor agenten har best informasjon

Private equity fund

Aktivt eierskap utført av en forvalter i fond som har med høy eierandel i et fåtall selskaper

Public governance

Se Velgerstyring

Pyramide

Indirekte eierskap i et selskap gjennom ett eller flere mellomliggende selskaper

Regnskapsmanipulering

Regnskap som bevisst er laget for å tilsløre de underliggende forholdene

Regulering

Restriksjoner på eierstyring fra frivillige avtaler eierne imellom, samt fra lover, forskrifter og anbefalinger gitt av offentlige myndigheter og private organisasjoner

Rente
   avtalt

Lånerente som kreditor betaler når selskapet ikke er konkurs

    forventet

Lånerente som reflekterer lånebetjeningen i konkurs, sannsynligheten for konkurs og lånebetjeningen utenfor konkurs

Samfunnsansvar

Se Selskapets samfunnsansvar

Samvirke

Selskap der medlemmene gjør transaksjoner med selskapet ved å levere innsatsfaktorer eller motta varer, tjenester, betaling eller overskudd

Selskap
   eierløst

Selskap hvor ingen aksjonær har både kontantstrømsrett og stemmerett

    familie

Selskap hvor en familie eier over 50 % av aksjekapitalen

Selskap
   notert

Børsnotert selskap (eng.: public)

    unotert

Selskap som ikke er på børs (eng.: private)

Selskapets samfunnsansvar

Eiernes håndtering av eksternaliteter som påføres selskapets interessenter (eng.: corporate social responsibility (CSR))

Selskapspyramide

Se Pyramide

Spread

Differansen mellom kjøpskurs og salgskurs

Stemme med føttene

Eieren gir uttrykk for støtte og kritikk av ledelsen ved ikke å stemme på generalforsamlingen, men henholdsvis kjøpe og selge selskapets aksjer

Stemmerett

Retten til å stemme på generalforsamlingen

Stemmerettspremie

Kurs på aksje med stemmerett minus kurs på aksje uten stemmerett

Styre

Lovpålagt organ i AS og ASA med medlemmer valgt av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen og eventuelt de ansatte

Styre
   effektivt

Styre som er i stand til å ta beslutninger raskt, gitt medlemmenes insentiver og informasjonstilgang

   informert

Styre hvor medlemmene er tilstrekkelig informert til å ta gode beslutninger sett fra eiernes side

   insentivert

Styre som har egeninteresse i å handle i tråd med eiernes ønsker

   uavhengig

Styre hvor medlemmene har liten egeninteresse av å være ukritisk til ledelsen eller majoritetseieren

Styrets kontrolloppgave

Primært å ansette, vurdere og avsette daglig leder

Styrets rådgiveroppgave

Fungere som en utvidet ledergruppe og administrasjon

Styregrossist

Person med flere styreverv enn det noen mener det er forsvarlig å ha

Substitusjonsmodell

Modell hvor eiere som er sterke i forhold til ledelsen ikke bruker høyt utbytte til å redusere fri kontantstrøm

Tilbud
   frivillig

Kjøpstilbud som en aksjonær gir på eget initiativ til alle andre
aksjonærer i selskapet

    pliktig

Lovpålagt kjøpstilbud gitt til alle andre aksjonærer i selskapet av den som passerer bestemte eierandelsgrenser

Toppleder

Se Ledelsen

Tunneldrift

Eier i selskap A sørger for at A selger til underpris eller kjøper til overpris fra selskap B, der samme eier har høyere eierandel enn i A

Tvangsinnløsning

Lovbestemt rett for en eier med høy eierandel (i Norge over 90 %) til å kjøpe ut de andre eierne

Utbytteandel

Forholdet mellom utbytte og årsresultat

Utfallsmodell

Modell hvor eiere som er sterke i forhold til ledelsen bruker sin makt til å redusere fri kontantstrøm gjennom høyt utbytte

Velgerstyring

Velgernes innflytelse på politikken, det vil si forholdet mellom eierne, parlamentet og regjeringen (eng.: public governance)